I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комишанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 26 Херсонської міської ради (далі – школа), створена рішенням Херсонської обласної ради народних депутатів № 14/357 від 24 липня 1974 року і перебуває у комунальній власності міста.

До складу школи входять класи ІІІ ступеня з вечірньою (заочною) формою  навчання для громадян, які не мають можливості навчатися за денною  формою (наказ відділу освіти виконкому Комсомольської районної ради народних депутатів від 31.08.1992 року № 139).

Юридична адреса школи:

73490, м. Херсон, смт. Комишани, вул. Радянська, 60, тел. (0552) 43-87-19,

e-mail: post@sch-26.ks.ua , веб-сайт: http://www.sch-26.ks.ua

Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власним реквізитами, ідентифікаційний код. Може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс. Школа може обслуговуватися  централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи та її матеріально-технічному забезпеченню.

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадян України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
  • Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним статутом.
  • Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
  • Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • У школі визначена українська мова навчання та виховання відповідно до Конституції України.
  • З урахуванням кадрового забезпечення, матеріально-технічної та методичної бази у школі організовано профільне навчання за інформаційно-технологічним напрямом
  • Школа має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • приймати рішення про створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальних та інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми потребами, з вечірньою (заочною), дистанційною формами навчання;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначити варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
  • У школі створені і функціонують методичні об’єднання: вчителів початкових класів, вчителів філологічного, математичного, природничого циклів, іноземної мови, класних керівників, художньо-естетичного циклу; а також психологічна і логопедична служби.
  • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються територіальною громадою міста, власником і здійснюються установами охорони здоров’я на безоплатній основі.
  • Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • Зарахування учнів до школи здійснюється без проведення конкурсу, як правило, відповідно до території обслуговування (смт. Комишани, с. Приозерне, с. Петровське, с. Куйбишеве, с. Геологів).
 • Зарахування учнів до школи здійснюються за наказом директора. Для зарахування учнів до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копії свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
 • Зарахування учнів на вечірню (заочну) форму навчання здійснюється незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень управління освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
 • У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за заявою батьків або осіб, які їх замінюють із зазначенням причини переходу, при наявності довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
 • Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У плані відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою школи.
 • Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план школи затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.
 • Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 • Для організації навчання за заочною формою школа може мати у своєму складі навчально-консультативні пункти. Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки, що складаються всіма учнями.
 • Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою створюються за наявності не менше 9 осіб у класі згідно Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 за № 397 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011р за № 1093.
 • У школі для учнів І – ІV класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюються наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Режим груп продовженого дня визначається згідно санітарно-гігієнічних вимог. Тривалість перебування у групі подовженого дня визначається за заявою батьків.
 • Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 • Структура навчального року та режим роботи, а також тижневе навантаження встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з управлінням освіти. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня – Днем знань, і закінчуються, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня поточного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 • Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою, згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 • За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школа запроваджує графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів: осінні – 7 днів, зимові – 16 днів, весняні – 7 днів.
 • Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
 • Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, установах за погодженням з їх керівниками.
 • Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану профільних дисциплін.

 • Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, відповідно до робочого навчального плану, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, та затверджується директором. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 • У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів. У 2-11 (12) класах оцінювання результатів навчальних досягнень учнів з усіх предметів здійснюється з урахуванням їх індивідуальних особливостей та рівня навчальних досягнень. Ведеться тематичний облік знань. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
 • Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою комісії.
 • Переведення до наступних класів і випуск учнів школи визначається у відповідності до унормованих вимог.
 • Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями міської психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (класах інтенсивної педагогічної корекції, класах інклюзивного навчання) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 • Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 • Випускникам 9-х,11-х,(12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжувати навчання екстерном.

 • Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.
 • Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

 • За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального стимулювання: учні 2-8 класів, 10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», за відмінні успіхи у навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники школи III ступеня нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

 • Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
 • Цілі виховного процесу у школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
 • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти» у школі запроваджена шкільна форма.
 • Дисципліна у школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту школи. Застосування фізичного та психологічного насильства до учнів забороняється.

III.      УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:
 • учні;
 • керівник;
 • заступники керівника;
 • педагогічні працівники;
 • психолог;
 • соціальний педагог;
 • бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.
  • Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.
  • Учні мають право:
 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • на вибір форми навчання, факультативів, профільного напряму, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів;
 • прискорено закінчити вечірню школу за наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень.
  • Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому ніж визначено державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • поважати честь і гідність інших учнів та працівників школи;
 • виконувати вимоги педагогічних працівників відповідно до Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • дотримуватися вимог до шкільної форми;
  • Учні школи залучаються до самообслуговування (чергування) та суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  • За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку накладаються стягнення відповідно до закону.
  • Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
  • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників та інших працівників, а також інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю,Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Трудові відносини між адміністрацією і педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокових і строкових трудових договорів та у формі контракту.

 • Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • проходження атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії, встановлення педагогічного звання;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування школи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень до учнів, батьків, керівника закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу школи;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • вести відповідну документацію.
  • У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати форми навчання та виховання дітей;
 • обирати і бути обраним до батьківських комітетів (класного чи загальношкільного) та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
  • Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати честь та гідність дитини та працівників закладу;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу.
  • У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, школа може виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав;
  • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи ;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  • Представники громадськості зобов’язані:
 • дотримуватися статуту школи;
 • виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ.

 • Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
 • Безпосереднє керівництво школою здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади  начальником управлінням освіти Херсонської міської ради.

Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

 • Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • навчального закладу – зборами трудового колективу – 26,
 • учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами – 26,
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами – 26.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, управління освіти Херсонської міської ради.

Загальні збори:

 • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради школи;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово -господарської діяльності школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально – виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
  • У період між загальними зборами діє рада школи.
   • Метою діяльності ради є:
  • сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;
  • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально – виховного процесу;
  • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою ;
  • розширення колегіальних форм управління школою;
  • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу.
   • Основними завданнями ради є:
  • підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
  • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку школи та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  • формування навичок здорового способу життя;
  • створення належного педагогічного клімату в школі;
  • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
  • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;
  • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
  • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
  • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
  • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
  • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.
   • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ–ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 • Рада школи діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів та вихованців, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

 • Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право на розгляд усіх питань, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 • Рада школи:
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів школи похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», випускників школи II ступеня – свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускників школи III ступеня – золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості учнів, а також потреби розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;
 • ініціює розгляд питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5.         При школі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти рада школи, а також піклувальна рада,учнівський комітет, батьківський комітет.

4.6.         Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності базової середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі ;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та оздоровчої бази школи ;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб:

 • від школи – 3,
 • підприємств та організацій – 3,
 • окремих громадян – 3.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції, на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;
 • залучати додаткові джерела фінансування школи;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.7.         Директор школи:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протилежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • вживає заходів до запобігання вживання учнями наркотиків, алкоголю, тютюну;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах.

4.8.         Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.10.    Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;
 • участі в інноваційній діяльності, співпраці з вищими начальними закладами та науковими установами;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів та працівників закладу за невиконання ними обов’язків.

4.11.    Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12.    У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V.     МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.         Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2.         Майно школи є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на правах оперативного управління відповідно до діючого законодавства.

5.3.         Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.         Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.         Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, деревообробної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження та логопедії.

5.6.         Відповідно до рішення Комишанської селищної ради від «20»червня 2007 р. № 168 школа має земельну ділянку, де розміщена навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі, спортивний майданчик, споруда навчального корпусу тощо, про що складено державні акти на право постійного користування землею серія ЯЯ №322177, №322178 від 02.10.2008р.

VI.      ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.         Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2.         Джерелами формування кошторису школи є:

 • кошти міського бюджету;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3.         Школа має право:

–         на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

–         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

–         фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу;

–         за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

6.4.         Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік ведеться самостійно або централізованою бухгалтерію.

6.5.         Звітність про діяльність загальноосвітньої школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.         Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.         Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво зі школами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ.

8.1.         Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.         Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та управління освіти Херсонської міської ради.

8.3.         Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.         У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

IX.      РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ.

9.1.         Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2.         Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.         У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.         Ліквідація школи відбувається у формах позбавлення її статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

9.5.         Ліквідація та/або реорганізація школи здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.6.         При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.7.         При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.